سانتی گراف

به یاد آنهایی که عاشقانه رستند...

سانتی گراف

به یاد آنهایی که عاشقانه رستند...

آخرین نظرات

شـــرمندهـ ایمـــ ز دوستــــــــ .. .  که دل نیستــــ قابلـــــــش!

                                بـــاید برایـــــ  هدیهـــ ســــَری دستــــ و پااااا کنیـــمـــــ. ..!

--------------تمام تمنای دلم را مینویسمممم برای خودم...-----------------------------------------نه دنبال کسی برای شنفتن...نه کسی برای همدردی...

کسی که دل و دین و دنیایم برای اوست.. . !!!خودش به داد دلم میرسد...!!!همین:))